Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW HISTORII I TRADYCJI ŻOŁNIERZY SUWALSZCZYZNY

Suwałki dnia 07.02.2012r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę ?Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny? zwanym dalej Stowarzyszeniem. Jest organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności członków i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r Prawo o Stowarzyszeniach t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Suwałki.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

Do prowadzenia swoich spraw może jednak zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo do barw i symboli 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, i własnej odznaki   oraz własnej pieczęci, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6

Wydatki związane z działalnością Stowarzyszenie pokrywa z wpisowego, składek członkowskich, dotacji, subwencji, spadków i darowizn.

§ 7

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem będzie Prezydent Miasta Suwałk.

ROZDZIAŁ II

Zadania Stowarzyszenia.

§ 8

Cele działalności stowarzyszenia:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu kształtowania i podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także popularyzacji wiedzy o wojsku i żołnierzach Suwalszczyzny.

 2. Prowadzenie działalności muzealnej upamiętniającej tradycje wojskowe na Suwalszczyźnie.

 3. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju wiedzy członków stowarzyszenia oraz mieszkańców Suwalszczyzny na temat wojska
  i służby wojskowej.

 4. Inicjowanie programów profilaktycznych antyalkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

 5. Działalność w zakresie pomocy społecznej na rzecz członków stowarzyszenia i mieszkańców Suwalszczyzny.

 6. Działalność sportowa i rekreacyjna.

 7. Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

 8. Działalność promocyjna regionu Suwalszczyzny i woj. podlaskiego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Upamiętnianie miejsc, wydarzeń i ludzi związanych z historią żołnierzy Suwalszczyzny i 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej.

 2. Organizację uroczystości, wystaw, konferencji, seminariów związanych
  z historią i tradycją żołnierzy Suwalszczyzny oraz Wojska Polskiego a także budowaniem więzi społecznych 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oraz Wojska Polskiego.

 3. Prowadzenie działalności muzealnej w tym wzbogacania zbiorów muzealnych o nowe przedmioty o wartości historycznej.

 4. Tworzenie grup rekonstrukcji historycznej.

 5. Współdziałanie, reprezentację, udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych, uroczystości o charakterze patriotycznym i wojskowym oraz krzewienie patriotyzmu wiedzy historycznej.

 6. Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, sportową, rekreacyjną i towarzyską.

 7. Organizacja seminariów, konferencji, kursów i szkoleń w tym
  o charakterze specjalistycznym.

 8. Organizacja zawodów sportowych, imprez o charakterze turystycznym, artystycznym i kulturalnym.

 9. Prowadzenie działań o charakterze oświatowym i wychowawczym wśród dzieci i młodzieży.

 10. Działania wspierające mające na celu ograniczenie wykluczenia społecznego.

 11. Prowadzenie działalności charytatywnej.

 12. Działania promujące idee ekologii i ochrony środowiska w postaci festynów, szkoleń, sympozjów i innych działań zgodnych z ideą Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w następujących dziedzinach:

 1. Organizacji imprez rekreacyjno – turystycznych, sportowych
  i artystyczno ? kulturalnych.

 2. Organizacji imprez związanych ze świętem Wojska Polskiego,
  14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oraz promujących wojsko.

 3. Imprez integracyjnych członków stowarzyszenia i sympatyków.

 4. Organizacji i prowadzenia konferencji, seminariów i szkoleń w tym szkoleń specjalistycznych.

 5. Prowadzenia działań edukacyjnych, wydawniczych i promocyjnych.

 6. Organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla członków stowarzyszenia oraz dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 11

Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski, który akceptuje cele statutowe oraz deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.

Warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest podpisanie deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia zatwierdzonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna a także klub lub organizacja, która uznając cele statutowe Stowarzyszenia wniosła wkład
w jego rozwój lub w inny sposób wsparła działalność Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu, ewentualnie przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo.

 1. Biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia.

 2. Uczestniczenia w zebraniach, konferencjach imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

 3. Zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.

 4. Korzystania z opieki i pomocy Stowarzyszenia.

 5. Korzystania z majątku i pomieszczeń Stowarzyszenia na określonych zasadach.

 6. Składania wyjaśnień we wszystkich przypadkach, w których władze Stowarzyszenia maja podjąć decyzję dotycząca jego osoby.

 7. Odwoływania się od decyzji Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania.

 8. Noszenia Odznaki Stowarzyszenia.

 9. Być wybieranym przez Zarząd Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia na imprezach oficjalnych lub być zaproszonym do wzięcia udziału organizowanych przez instytucje, organizacje lub inne osoby prawne.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu działania.

 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

 4. Regularnego opłacania składek i ponoszenia innych kosztów wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

 5. Ochrony mienia Stowarzyszenia jako wspólnego dobra.

§ 15

Członek wspierający Stowarzyszenia, korzysta z praw określonych w § 14
za wyjątkiem postanowień ust. 1 i ust. 8 a także nie może zarządzać majątkiem Stowarzyszenia

§ 16

Osoba fizyczna lub prawna traci członkowstwo w przypadku:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonego
  do władz Stowarzyszenia.

 2. Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub władz Stowarzyszenia.

 3. Śmierci

 4. Utraty osobowości prawnej

Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku:

 1. Nieopłacanie składek przez okres powyżej trzech miesięcy.

 2. Naruszenia w sposób rażący zasad wynikających z niniejszego Statutu Stowarzyszenia zatwierdzone przez 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 17

Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie członka
o jego skreśleniu lub wykluczeniu z listy Stowarzyszenia w terminie 14 dni podając jednocześnie przyczynę, a także wskazać władzę uprawnioną
do rozpatrzenia odwołania i termin jego wniesienia. Uchwały oraz orzeczenia
w wyżej określonych kwestiach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§ 18

Zwolnienie z opłat składek członkowskich może nastąpić na wniosek każdego członka Stowarzyszenia zatwierdzonego przez Zarząd.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia ? zasady organizacyjne

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

W Walnym Zebraniu członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni;

 2. Z głosem doradczym ? członkowie wspierający oraz członkowie honorowi.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia się członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 20

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.

Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje jego przewodniczący wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane zostaje przez Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
w ciągu 45 dni od daty otrzymania żądania lub wniosku.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie statutu i jego zmian.

 2. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

 3. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia.

 4. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu.

 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 7. Nadawanie i pozbawianie statusu członka honorowego Stowarzyszenia, godności Honorowego Prezesa, prawa posiadania odznaki Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 8. Podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, ustalenie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich.

 9. Określenie górnej granicy wysokości zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd.

Każdemu członkowi stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 23

Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 5 lata,a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Zmiany winno uchwalić najbliższe Walne Zebranie.

§ 24

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 25

Innymi władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna.

Członkowie swoje funkcje wykonują społecznie.

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia,
a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 27

 1. Zarząd składa się z 4 ? 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Zarząd składa się z Prezesa Stowarzyszenia, Sekretarza, Skarbnika oraz co najmniej jednego członka.

 2. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje
  i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborze zebraniu.

 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

 5. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

 3. Określanie szczegółowych kierunków działania Zarządu.

 4. Uchwalanie okresowych programów prac Zarządu.

 5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.

 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 7. Zarządzanie funduszami Stowarzyszenia.

 8. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi do statutu.

 9. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych
  i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji na imprezy zagraniczne.

 10. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji
  i władzami samorządowymi.

 11. Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków Statusu członka honorowego, godności Honorowego Prezesa stowarzyszenia, prawa do posiadania odznaki Stowarzyszenia.

 12. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.

 13. Uchwalenie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników etatowych.

 14. Wykonywanie innych czynności i zadań nie zastrzeżonych statutem dla innych władz Stowarzyszenia.

 15. Występowanie do właściwych władz w kwestii nadania odznaczeń resortowych i państwowych.

§ 29

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna jest niezależną od zarządu władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 31

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

 2. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie.

 3. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

 4. Uchwalenie własnego regulaminu działania.

 5. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 6. Żądanie od członków i władz Stowarzyszenia złożenia ustnych
  lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 7. Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 8. Składanie wniosku o wykluczenie członka Stowarzyszenia.

 9. Przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 33

Posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

ROZDZIAŁ V

Zasady działalności finansowej i gospodarczej

§ 34

Majątek stanowią jego fundusze:

 1. Wpisowego członków i przyjaciół.

 2. Składek członkowskich, uchwalonych corocznie przez Zarząd
  po przeprowadzeniu konsultacji.

 3. Wpływów z zapisów, darowizn, subwencji.

 4. Dochodów z ofiarności publicznej

 5. Wpływów od sponsorów.

 6. Wpływów z dotacji i dofinansowań.

 7. Odsetki ze zgromadzonych funduszy.

 8. Wpływów z działalności odpłatnej.

 9. Inne wpływy majątkowe.

§ 35

 1. Fundusze służą do realizacji celów statutowych, pokrycia bieżących kosztów funkcjonowania stowarzyszenia i działalności statutowej.

 2. Uzyskane środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie lub
  u skarbnika.

 3. Podstawa działalności finansowej jest budżet uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 4. Sprawozdanie finansowe z działalności statutowej przedstawia skarbnik na Walnym Zebraniu w drugim miesiącu kalendarzowym.

ROZDZIAŁ VI

Warunki oraz sposób rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie podczas Walnego Zebrania członków i wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania członków.

 3. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia funduszy Stowarzyszenia.

 4. W sprawach rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowane
  w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
  07 kwietnia 1989 r Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20 poz. 140
  z późn. zmian.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe i dodatkowe

§ 37

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd Rejestracyjny.

 2. Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania członków powziętej większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

 3. Każdy członek Stowarzyszenia może zaproponować zmiany
  w statucie kierując swoje propozycje na piśmie do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

 4. Działalność Stowarzyszenia w żadnym stopniu nie narusza prawnego porządku wynikającego z postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i pochodnych jej ustaw.